Metoder

Metoder


Vi benytter os af internationale standarder til at dokumentere produkterne på KLF-online, BPMN til processer og UML til informationsmodeller. KL har i samarbejde med KOMBIT udviklet og beskrevet fælles metoder for dokumentation af processer, beslutningsmodeller og begrebs- og informationsmodeller. Endvidere bruger vi standarder i form af byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur i informationsmodellering.


Blanketter er et resultat af en analyse af et fagområde og dets lovgrundlag. I blanketterne er de underliggende regler, processer og data implicitte og dokumenterede. KLF er en modernisering af slutproduktet, så analyserne af fagområder ikke kun resulterer i dokumentation i form af en pdf-blanket, men både de processer datafangsten indgår i, de beslutningsregler sagsbehandleren skal efterleve i sagsbehandlingen og etablering af standardiserede datamodeller for de data, der høstes. I blanketterne er de underliggende regler, processer og data implicitte og udokumenterede.


Grundtanken er, at der sker en opsplitning i regler, processer og data. Reglerne modelleres som Decision Models, processer som Business Process Model and Notation (BPMN) og data som informationsmodeller. Informationsmodellerne er knyttet til rammearkitekturen ved at genbruge byggeblokke som klasser. Se nærmere på rammearkitektur.kl.dk

 

Alle processerne og informationsmodeller er opmærket med KL Emnesystematik. Den første del af procesnavnet er KLE-nummeret. Oversigt over KLE-numre ses på KLE-online. Processer og informationsmodeller navngives;
KLE.nr. – blanketområde – navn, eksempel: 29.30.16 - Sociallægeligt samarbejde - Attest om kronisk sygdom

Hvordan dokumenteres processer?

KL og KOMBIT benytter sig af Business Process Model and Notation (BPMN) som metode for modelleringen af processerne.

Processerne er forretningsprocesser. Dvs. de dokumenterer den lovmedholdelige proces vs. arbejdsgange, som ser på den faktiske udførsel i en kommune, som sker i en mere specifik organisatorisk sammenhæng. Kommunen er dokumenteret med en svømmebane, der hedder kommune. Der er således ikke taget stilling til intern organisation i den enkelte kommune.

KLF dokumentation tager ikke udgangspunkt i den enkelte blanket, men i en forretningsproces, hvor blanketter/de data som blanketterne repræsenterer indgår. Blanketter indgår i processen og er navngivet med blanketnr. fx HM 101, og linker til den aktuelle blanket.

 

En hurtig vejledning til, hvordan man skal læse procesdiagrammer finder du her.

Ligesom blanketterne bliver processerne opdateret, når der sker lovændringer. Alle processerne er opmærket med lovreferencer, som linker til retsinformation.

Beslutningsmodeller

Beslutningsmodeller dokumenterer forretningsregler- og beslutninger. Beslutningsmodellen giver mulighed for at formidle regler og beslutninger på en entydig måde. Beslutningsmodellen ligger i processen på en aktivitet, og illustrerer de betingelser, der skal opfyldes for at komme videre i processen.


Beslutningsmodelleringen af forretningsregler er en del af OIO reolen og ligger som en del af den logiske forretning.

En beslutningsmodel illustreres grafisk med et beslutningsmodeldiagram, der illustrerer sammenhængen mellem en forretningsbeslutning og den underliggende forretningslogik. Den underliggende regelfamilie illustreres med en tabel, som indeholder regelfamillien. Se eksempel her.

Informationsmodeller 

Informationsmodellerne er knyttet til rammearkitekturen ved at genbruge byggeblokke som klasser.
Se nærmere på rammearkitektur.kl.dk. Informationsmodellerne er på det logiske niveau i OIO-reolen.

Informationsmodeller er en del af det forretningsmæssige grundlag for it-systemets logiske og fysiske datamodeller og i sidste ende for opbygningen af systemets database og snitflader.

Informationsmodeller nedbryder centrale begreber, hvor det er relevant.

Forretningsobjekterne påføres centrale forretningsattributter. Dette betyder, at informationsmodellen ikke nødvendigvis har alle de attributter, der ligger i en datamodel. Fx er tekniske felter ikke med.


På KL Forretningsviden genbruger vi standardiserede byggeblokke fra Rammearkitekturen som klasser. Se mere om Den fælleskommunale rammearkitektur og byggeblokke her.KLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.


Grundlister